top of page

REGLEMENT

1. Algemene Bepalingen

 1. De vereniging is een V.Z.W. waarvan de oprichtingsstatuten gepubliceerd zijn in het Belgische Staatsblad van 6 maart 1987. Op eenvoudige vraag zijn deze statuten steeds ter inzage en kunnen bij verzoek aan de secretaris of in de bijlagen van het staatsblad onder het ondernemingsnummer 431964358 geconsulteerd worden.

 2. De vzw Lichterveldse Hondenschool heeft een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid” bij de maatschappij P&V ondertekend.

 3. Ieder lid, iedere instructeur en eenieder die op de een of andere manier met de hondenschool verbonden is, dient dit huishoudelijk reglement na te leven.

 4. Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van de vzw Lichterveldse Hondenschool. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging. Ingeval van twijfel hebben de statuten voorrang op het huishoudelijk reglement.

 5. In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist steeds de raad van bestuur.

 6. De vzw Lichterveldse Hondenschool is aangesloten bij de KKUSH onder het aansluitingsnummer 843, waarvan zij de algemene reglementering en bestaande opleidingsprogramma’s volgt. Specifiek is de vzw aangesloten bij de secties 4B, 4C en 5 van de vergadering der afgevaardigden.

 7. Elke hond is toegelaten, met of zonder stamboom, rashond of niet.

 8. Elke hond dient correct ingeënt te zijn en voorzien van een Europees Paspoort dat men dient voor te leggen bij inschrijving.

 9. De minimum leeftijd van de geleider is 12 jaar, mits bekwaam en vergezeld van tenminste 1 ouder. Uitzonderingen worden na het volgen van een proefperiode eventueel toegestaan. De (jeugdige) geleider moet steeds begeleid worden door een volwassene die gedurende heel de duur van de les aanwezig is op de terreinen van de club.

 10. De honden worden toegelaten in de kantine, op voorwaarde dat zij geen algemene overlast bezorgen aan de bezoekers van de kantine.

 11. Een niet verzorgde hond wordt niet toegelaten op de oefenterreinen.

 12. Loopse teven worden niet toegelaten op de terreinen.

 13. Duidelijk waarneembare zieke of gekwetste honden worden niet toegelaten tot de les.

 14. Tijdens de lessen zijn kinderen niet toegelaten op het trainingsveld. Tevens is het ten alle tijde verboden te spelen op en met de toestellen.

 15. Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen.

 16. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de door leden aangerichte schade aan derden.

 17. Indien de raad van bestuur aanpassingen doet aan dit reglement, zal ieder lid daarvan op de hoogte worden gebracht en verplicht zijn deze te aanvaarden.

2. Lidmaatschap en lidgelden

 1. Het lidmaatschap duurt altijd 12 maanden en gaat in op de eerste van de maand van toetreding.

 2. Het lidmaatschap eindigt door:
  • Opzegging door het lid. 
  • Door niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum. 
  • Door opzegging namens de vereniging. Deze kan alleen worden uitgesproken door de algemene ledenvergadering wanneer het lid in strijd met de statuten, reglement of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze behandelt of benadeelt.

 3. Het lidgeld wordt bepaald op:
  • Voor het eerste lid, bij inschrijving: 50 € 
  • Voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen: 20 € 
  • Voor steunende leden: 20 €
  Steunende leden zijn niet trainende leden.

 4. Het lesgeld bedraagt 1,00 € per les.

 5. Door toetreding aanvaardt het lid de statuten en reglementen van de vereniging.

 6. De eerste les wordt beschouwd als proefles en is als dusdanig gratis.

 7. Betaalde lidgelden worden nooit terugbetaald.

3. Verantwoordelijkheden van de geleiders

 1. Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht. Dit artikel is van kracht zowel op het terrein, in de lokalen van de vereniging, als elders. Zowel voor, tijdens als na de les.

 2. Bij elke vorm van mishandeling op de hond kan de geleider van het terrein gestuurd worden.

 3. Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.

 4. Op de terreinen en in de lokalen van de vereniging dienen de geleiders hun hond steeds aan de leiband te houden, tenzij anders vereist voor de uitvoering van een door een instructeur opgelegde oefening.

 5. Iedere geleider laat zijn hond voor de les zijn behoefte doen. Hij ruimt de uitwerpselen op en deponeert die in de daarvoor voorziene vuilbak. Iedere geleider zorgt voor voldoende poepzakjes.

 6. Wanneer een hond toch zijn behoefte doet op het terrein, zal de geleider een boete van 1,00 € 
  deponeren in de spaarpot op de toog van de kantine.

 7. De lesterreinen worden nooit gebruikt om honden los te laten lopen en hun behoefte te laten doen.

 8. Dronken geleiders worden niet toegelaten.

 9. Het is verboden te roken tijdens de lessen.

 10. Tijdens de lessen wordt geen gebruikt gemaakt van gsm-toestellen, tenzij in erg dringende gevallen.

 11. Iedere geleider brengt een eigen apporteervoorwerp mee en houdt dit gedurende heel de les bij zich.

 12. Bevelen gegeven door de instructeur dienen steeds te worden opgevolgd.

 13. Bij eventuele problemen kan u zich wenden tot een instructeur en of een bestuurslid.

 14. De geleiders respecteren de beginuren van de lessen. Gelieve niet te laat te komen.

 15. Bij het behalen van een officieel brevet uitgereikt door de kkush, zal de geleider trainen bij de debutanten.

 16. Geleiders die van andere KKUSH aangesloten verenigingen de lessen wensen te volgen, zullen enkel deelnemen in de laagste klasse (de A-groep), tenzij een duidelijke graad van africhting kan vastgesteld worden door de instructeur of tenzij de hond en geleider al een officieel KKUSH-brevet haalden.

 17. Het is de leden toegestaan in andere verenigingen deel te nemen aan de lessen, voor zover deze vereniging aangesloten is bij de KKUSH. Voor het geval het een club betreft niet aangesloten bij de KKUSH, volgt onmiddellijke vernietiging van het lidmaatschap zonder verhaal op terugbetaling van de reeds betaalde lidgelden of voordelen van andere aard.

bottom of page